حوزه علمیه فاطمه الزهرا(س)خوسف
تاريخ : 1396/07/05 | | نویسنده :
ﭼﺮا ﺷﻴﻌﻴﺎن، ﻧﻤﺎزهﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ؟

تاريخ : 1396/07/05 | | نویسنده :
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟

تاريخ : 1396/07/05 | | نویسنده :
ﺁﻳﺎاﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎاﻳﻤﺎن ازدﻧﻴﺎ رﻓﺖ آﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت او ﻣﻰ روﻳﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ: اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ، ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن
ﻋﻠﻰ(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم)و ﻋﻤﻮى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ (ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺁﻟﻪ) از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻴﻌﻪ، ﻣﺮدى ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖِ رﺳﻮل
ﺧﺪا(ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ)و در هﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎى ﺻﺪر
اﺳﻼم ﻳﺎر و ﻳﺎور ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ
وى در ﺧﺎﻧﻪ اى ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد آﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺁن را
ﺟﺪّ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ)و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﻴﺮوان ﻣﻜﺘﺐ اﺑﺮاهﻴﻢ
ﺧﻠﻴﻞ; ﻳﻌﻨﻰ «ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ» ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻧﺪك
آﺎوﺷﻰ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب، روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد آﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ در ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮهﻪ از
زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮﻳﺶ، دﺳﺖ از ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻰ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺁﻳﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ. ﺁﻧﮕﺎﻩ آﻪ اﺑﺮهﻪ، ﻟﺸﻜﺮى ﮔﺮان از ﻓﻴﻞ ﺳﻮاران
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ وﻳﺮان ﻧﻤﻮدن آﻌﺒﻪ، ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻜّﻪ ﺣﺮآﺖ
ﻧﻤﻮد، در ﻣﻴﺎن راﻩ، ﺑﺮﺧﻰ از ﺷﺘﺮان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را ﻣﺼﺎدرﻩ
آﺮد، هﻨﮕﺎﻣﻰ آﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪن ﺷﺘﺮان
ﺧﻮد ﻧﺰد وى ﺁﻣﺪ، اﺑﺮهﻪ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ﺻﻔﺤﻪ 186
ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎى درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺘﺮان ﺧﻮﻳﺶ، ﺧﻮاهﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﻦ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻰ از وﻳﺮان آﺮدن ﺧﺎﻧﻪ آﻌﺒﻪ
ﻧﺸﺪى؟

تاريخ : 1396/07/05 | | نویسنده :
ﺁﻳﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در اﺑﻼغ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻩ
و ﺑﻪ ﺟﺎى ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ، ﻗﺮﺁن را ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻧﺎزل آﺮدﻩ اﺳﺖ؟!
ﭘﺎﺳﺦ: ﭘﻴﺶ از ﺁن آﻪ ﺑﻰ ﭘﺎﻳﮕﻰ اﻳﻦ اﺗّﻬﺎم ﻧﺎروا را آﻪ ﺑﺮﺧﻰ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ و ﻳﺎ ﻣﻐﺮض ﺑﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ اﻧﺪ، ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ، ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻰ ﺁن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ:
رﻳﺸﻪ اﻳﻦ اﺗّﻬﺎم
از ﺁﻳﺎت ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺮﺁن و اﺣﺎدﻳﺜﻰ آﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ،
روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در اﺑﻼغ
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد; زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وى دﺳﺘﻮر دادﻩ ﺑﻮد ﻧﺒﻮّت
را در دودﻣﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺮار دهﺪ، ﻟﻴﻜﻦ او ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا،
ﺁن را در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺮار داد!
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﮔﺮوﻩ ﻳﻬﻮد ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را دﺷﻤﻦ داﻧﺴﺘﻪ 1( ) و
ﺟﻤﻠﻪ «ﺧﺎنَ اﻷﻣﻴﻦ » (ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد!) را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺨﺮ رازى، ج 1، ص 436 و 437، ط ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﻪ 1308 هـ .
ﺻﻔﺤﻪ 206
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻟﺬا ﻗﺮﺁن در ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻘﺎد از ﺁﻧﺎن و اﺛﺒﺎت ﺑﻰ ﭘﺎﻳﮕﻰ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن، ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را در ﺁﻳﻪ ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺷﺘﻪ «اﻣﻴﻦ» و
درﺳﺘﻜﺎر ﻣﻌﺮﻓﻰ آﺮد:
«ﻧَﺰَلَ ﺑِﻪِ اﻟﺮﱡوْحُ اﻻْﻣِﻴﻦُ ﻋَﻠﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚَ ﻟِﺘَﻜُﻮْنَ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻨْﺬِرِﻳْﻦَ».( )1
ـ روح اﻣﻴﻦ (ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ) ﻗﺮﺁن را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل آﺮد، ﺗﺎ از
ﺑﻴﻢ دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻰ.
و در ﺁﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
«ﻗُﻞْ ﻣَﻦْ آﺎنَ ﻋَﺪُوّاً ﻟِﺠِﺒْﺮِﻳْﻞ ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﻧَﺰﱠﻟَﻪُ ﻋَﻠﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚَ ﺑِﺈذْنِ اﷲِ».( )2
ـ ﺑﮕﻮ: هﺮآﺲ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ دﺷﻤﻨﻰ ورزد، ﺁن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﻪ
اذن ﺧﺪا ﻗﺮﺁن را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد.

تاريخ : 1396/07/05 | | نویسنده :
ﻣﻼك ﺗﻘﻴّﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
  1  2  • paper | ایکس باکس | قالب بلاگ اسکای